18. or. aur.

 

1169

 

Loa de las damas y galanes

bascongados. El autor

La de vuestra merced reçibi y con elo me olgue en saber

 

Alboan: Mi senor don Joan de Austria capitan

de su magestad del rey

 

Fama andia çatoz nigana

arren çaaquit lagundu

mundu guztico erreñuetan

laster eguiçu famadu

choriac eta tortolachoac

gura deusut aguindu

gure errico abantajaoc

daiqueçula cantadu

oy onezquero goxoçetan da

cantu dulçeaz loadu

jaun çerucoa nic errazoaz

beti çaidaz loadu

çerua eta yçarrac bere

oyta çe bitez yxildu

ysasoorrec horve guztiaz

beti çagie laudatu

çegaiti doçun Eusquel Erria

aynbat bentajaz dotadu

ysasoori tinta balidi

çeru çabala liburu

oy Arabaco abantajaoc

eçin litezque contadu

jente noblea eçin nesaque

bearr deustaçu parcatu

flaquezeonen bildur nax baya

oyta gura dot açartu

Barrundiaco dama galantac

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—