16. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean: Joan gura dot ecustera

nic on derechadanari

joan gura dot ecustera

arc ylte naben guero ni

 

Lastimaduric joango nax

amoreaz da fedeaz

beti bere erruqui naben

munduac eta genteac

 

Ezçin faltaric neydio

nic on derechadanari

joan gura dot ecustera

arc ylte naben guero ni

 

Çu ecustera etortearen

ene lindacho maitea

penaric asco yragaro dot

egunean da gabean

 

Ona etorri naxan azquero

esquerric asco jaunari

joan gura dot ecustera

arc ylte naben guero ni

 

Ene fedeau andia da ta

ondo tratadu naguiçu

oneinbat bider erioçea

çerren emaiten didaçu

 

Alboan: Digo yo Pe Lopez de Lavando vezino del dicho

lugar de Çuaço testigo presentado por

parte del testigo dicho Joan Martinez de Dallo

 

Eskuineko zutabean: 64

Arereanic ateraçu

yl baten calaberea

espilu arrtan mira çatez

nescame engañadea

 

65

Agan contenpla badeçaçu

gogoaz vioçerean

urrteten procuraduco doçu

çaoçen costunbrerean

 

66

Nic barriz erreguquetan diçut

cunplietan dan gauçea

nigana guia ezteçaçula

secula çeure barquea

 

67

Ene plaçaan çe efinçu

çeure gorpuçez tendea

çegaiti ez dot nic erosico

an jarri didin frutea

 

68

Concluiçen dot oneinbategaz

salba prolixidadea

nic uste baño luçe yçan da

carrtaco parabolea

 

69

Baquit jarrico çareana

nigana enojadea

nic aregaiti ez nei emun

choricho baten lumea

 

70

Çeurorrec emun doçun guero

causa oreginalea

rremedioçat arr eçaçu

çeurorrec sufrietea

 

71

Aserraturic egon arren

ez dot ysico polsea

lau ducat bidalquetan diçut

moneda aleguerea

 

72

Estal eçaçu oriegaz

çeure neçesidadea

on çara eçe ezta faltaco

çeruco rruçiadea

 

fin

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—