16. or. aur.

 

1164

 

Çu ecusita beste gauçaric

oy ezta çerren ecusi

çegaiti alegriaric ez da

munduan çure pareric

 

Ain contenturic nago ni çugaz

nola çu nigaz gaxtoto

çegaiti jaunac eguin ez naben

çure contentamentuco

 

Çure beguioc necusenean

bertati neben eçautu

oieta eçin çe indidala

neure biçian gozadu

 

Ene laztana çe daidiçu

çeure gogoan pensadu

çuc ny gaxqui tratadu arren

oy ni naxala azpertu

 

Çegaiti emayten deustaçu

çuc onelaco viçia

biçi naxala yragaiten dot

munduco pena guztiac

 

Penado de tanta pena

nago çu ecusizquero

y ninguna cosa buena

oy enetaco ez dago

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—