29. or. aur.

 

1183

 

Çegaiti artu ez daiquean

oy beste servidoreric

oy alcançadu daiqueano

ez artu jaguin çeloric

gabaz egunaz servidu begui

secula asperçacaric

oy gueyago gura badoçu

amoraduac ycasi

estudiadu arren eguiçu

laztanaen borondateti

çerren bestela oyta ez jaçu

probechaduco gauçaric

mundu guztian ni baño ezta

oy amoradu firmeric

ene laztanac meresçidu dau

oy asco abantajaric

a serviçerren aspertu banax

banago descansaduric

arta lastoa aguin eguiçu

nic al daguidan gauçaric

eguaztena yfiny nauçu

obligaçioz beteric

fin

 

Alboan: 13

Arrpa ederr bat escu bietan

figuraz esculpiduric

urregorrizco tablaetan

biboracho bat bularretan

collare leguez jançiric

 

14

Apea nindin çaldirean

guchi bat aparrtaduric

berba neguion lurrerean

neurau nengoan lecurean

rreberençia jaquinic

 

15

Umilladuric eguiten dot

errazoa dan gauçea

oñ escuetan besaçen dot

daquidan leguez esaten dot

donzella coronadea

 

16

Obedesçidu daguidala

nic çure mandamentua

errazoa da naturala

neure aoaz dasadala

ytaundu jatan casua

 

17

Jagui çan bere sillarean

nic au esanda berrtati

arrtu ninduan escurean

baguioançen arerean

floresta baten errditi

 

18

Jarri guinean berbaetan

rrosale baten parean

asi ninçacan contaetan

nola ninduen penaetan

gauça bic bioçerean

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—