15. or. atz.

 

Ezkerreko zutabean2: Gure jazteco gorrioc dira

contentuagaz josiric

justaric asco çaldun guztioc

eguiten dave gugayti

amoriozco erregue jauna

ecusi neben bertati

dama baçuen oñetara

oy belaurico eçinic

çeinçun ecarten deviseagaz

eçautu ditut badanic

D'Erediaco galea datorr

ponpa andiaz beteric

oy ainbayt dira ederrac eçe

ni nago admiraduric

çaldunic asco ecusi neben

guztiac oriz jançiric

çeña dan utra librea gacha

desesperanças beteric

Ezquerecochan oy darabilte

pensamentuac galduric

çegaiti ango larrosachoac

eztau piedaderic

libreric eta ardura baga

oyta dirade ebili

çegayti ez dau amorioac

bere flecheaz yregui

aen bioç utra gogorrac

bularrac erdiraturic

 

Eskuineko zutabean:

37

Sentidu baga castaçen da

andiro aziendea

galçaiten dogu creditoa

joya ynestimablea

 

38

Eguiten dogu delito bat

guztiz yndolerablea

andiro ofendietan dogu

guztioen criadorea

 

39

Onegaz enojaetan dogu

guc aren magestadea

alborotadu daroagu

virtuosooen baquea

 

40

Alteraduric jasarten da

pueblo popularea

guc barez yrabazten dogu

ynfamearen nonbrea

 

41

Çeyna dan guiçon gaztearençat

asa dacarren sar(Irakurtezina)ea

çuc eta çure laco (Irakurtezina) barriz

efinia eztaben penea

 

42

Sobrenonbre bat jenerala

pue(Irakurtezina)çeaz etea

Martin ga(Irakurtezina)co prime ain barri

çuc niri itaunque(t)ea

 

43

Utra da nescac eguiteco

pregunta losabaguea

badanic bere doçuna leguez

aragui gaxto gosea

 

44

Estilo onçat arrtu doçu

erro bacoch bat jaiztea

ay arren bada gald(Irakurtezina) oy çola

orrtu artaco frutea

 

45

Ylinti gachec poda decala

an jaiaiten dan boreea

astean beyn baleçarçue

aus oça ta brasea

 

Agaz osatu lequidiçu

mataduraco frezea

 

2 Papera aprobetxarren edo, egileak orri berean bi poema sorta sartu ditu, bata bestearekin zerikusirik ez duena. Poema bakoitzaren jarraipena ondoko orrialdean dago, eta honela amaitu arte. Guk poemaren kokapena adierazi dugu, ezkerreko edo eskuineko zutabean dagoen esanez.

 

 

—orrialde honen faksimilea gizpukoakultura.net-en—